1. DEFINICJE

Sprzedawca : Przemysław Kuźnia Nadruk od Ręki i posługujący się

numerem Regon: 280479899 oraz numerem NIP: 7393339413, wpisany do Centralnej Ewidencji i

Informacji o Działalności Gospodarczej RP prowadzonej przez Ministra Gospodarki;

Siedziba Sprzedawcy : ul. Boenigka 7D; 10-686 Olsztyn;

Adres korespondencyjny Sprzedawcy : ul. Boenigka 7D; 10-686 Olsztyn;

Zamawiający : osoba składająca Zamówienie w Sklepie i strona Umowy sprzedaży w przypadku jej

zawarcia ze Sprzedawcą;

Sklep : serwis internetowy dostępny pod adresem http://fruitoftheloom-sklep.pl za pośrednictwem którego,

Sprzedawca świadczy usługi określone w Regulaminie świadczenia usług drogą elektroniczną w celu

doprowadzenia do zawarcia Umowy sprzedaży;

Zamówienie : zatwierdzenie dostępnego w Sklepie formularza zamówienia, w którym interaktywny

przycisk lub link zatwierdzenia oznaczono słowami "zamówienie z obowiązkiem zapłaty" lub innym

równoważnym jednoznacznym sformułowaniem;

Konsument : Zamawiający, będący konsumentem w rozumieniu stosownych przepisów;

Umowa sprzedaży : umowa sprzedaży zawarta na odległość pomiędzy Sprzedawcą i Zamawiającym w

zakresie rzeczy wskazanych w Zamówieniu i na warunkach określonych w niniejszych Ogólnych warunkach

sprzedaży.

 

2. ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

1. Informacje przedstawione w Sklepie, w tym w szczególności dotyczące cen, stanowią zaproszenie do

zawarcia umowy sprzedaży i nie są ofertą sprzedaży.

2. W celu dokonania zakupu rzeczy prezentowanych w Sklepie należy złożyć Zamówienie.

3. Oprócz wskazania rodzaju i liczby rzeczy oraz wyboru formy płatności i dostawy, Zamówienie musi

zawierać następujące dane:

a) nazwiska i imiona

b) numer telefonu

c) adres poczty elektronicznej e-mail

d) adres zamieszkania lub pobytu

e) adres do wysyłki

4. Dane wprowadzane do Zamówienia przez Zamawiającego muszą być aktualne i zgodne z prawdą.

Zasady ochrony danych osobowych udostępnianych przez Zamawiającego określono w rozdziale 7.

Ochrona danych osobowych.

5. Sprzedawca nie zapewnia mechanizmów służących do weryfikacji poprawności danych

wprowadzanych przez Zamawiającego, poza mechanizmami sprawdzającymi ich kompletność.

Zamawiający może w każdej chwili skorygować swoje błędy w trakcie wprowadzania danych do

Zamówienia.

6. Sprzedawca odbiera informacje o Zamówieniach składanych za pośrednictwem Sklepu w dni robocze

w godzinach 09-17.

7. Zawarcie Umowy sprzedaży następuje z chwilą potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia Zamówienia

do realizacji, które jest wiążące dla Zamawiającego jeśli nastąpiło niezwłocznie po otrzymaniu

Zamówienia. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji jest przesyłane przez Sprzedawcę z

wykorzystaniem poczty elektronicznej na adres Zamawiającego podany przez niego w Zamówieniu.

8. Z chwilą zawarcia Umowy sprzedaży, Sprzedawca zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego

własność rzeczy i wydać mu je, natomiast Zamawiający zobowiązuje się te rzeczy odebrać i zapłacić

Sprzedawcy cenę Zamówienia.

9. Wiążąca dla stron Umowy sprzedaży jest łączna cena Zamówienia prezentowana Zamawiającemu po

wybraniu przez niego sposobu płatności i dostawy przed złożeniem Zamówienia, płatna jak to określono w rozdziale 3. Warunki płatności.

10. Sprzedawca realizuje Zamówienia tylko na terytorium Polski. Informacje o dostępnych sposobach i

terminach dostawy oraz ich kosztach są prezentowane przez złożeniem Zamówienia jak to określono w

rozdziale 4. Warunki dostawy.

11. Przedmiotem Umowy sprzedaży są rzeczy nowe, które Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć bez

wad. Ewentualne reklamacje można składać w sposób i w terminie określonych w rozdziale 5.

 

12. Konsument może zrezygnować z dokonanych zakupów i odstąpić od Umowy sprzedaży bez podania

przyczyny w sposób i w terminie określonych w rozdziale 6. Odstąpienie od umowy. W przypadku

odstąpienia od umowy uważa się ją za niezawartą, a jeżeli Konsument złoży oświadczenie o

odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

 

3. WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Z tytułu wykonania Umowy sprzedaży, Zamawiający jest zobowiązany zapłacić Sprzedawcy łączną

cenę Zamówienia, na którą składają się ceny brutto zamawianych rzeczy i koszt ich dostawy

obowiązujące w Sklepie w chwili składania Zamówienia.

2. Ceny brutto są wyrażone w złotych polskich i zawierają wszystkie należne podatki, w tym podatek

3. Sprzedawca udostępnia w Sklepie następujące formy płatności:

a) za pobraniem

b) przy odbiorze osobistym u sprzedawcy

c) przelew bankowy

d) płatność za pośrednictwem systemu PayU

4. Zamawiający jest informowany przed złożeniem Zamówienia, jakie formy płatności są dostępne ze

względu na charakter i wartość zamawianych rzeczy.

5. Płatność ceny Zamówienia następuje w formie wybranej przed złożeniem Zamówienia.

6. Termin płatności wynika z formy płatności wybranej przez Zamawiającego. Poza płatnością za

pobraniem, płatność następuje po zawarciu Umowy sprzedaży, a przed dostawą i wydaniem rzeczy.

 

4. WARUNKI DOSTAWY

1. Z tytułu wykonania Umowy sprzedaży, Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć rzeczy będące

przedmiotem tej umowy na adres wskazany w Zamówieniu, natomiast Zamawiający jest zobowiązany

te rzeczy odebrać.

2. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć rzeczy niezwłocznie po zawarciu Umowy sprzedaży jednak

nie później niż w ciągu 7 dni, chyba że strony Umowy sprzedaży dokonały innego indywidualnego

uzgodnienia w tym zakresie.

3. Termin dostawy, gotowości do wysyłki lub inne terminy prezentowane w Sklepie przy zamawianych

rzeczach są terminami orientacyjnymi i nie wiążą Sprzedawcy.

4. Sprzedawca realizuje Zamówienia w kolejności ich wpłynięcia.

5. Sprzedawca udostępnia w Sklepie następujące formy dostawy:

a) dostawa na adres odbiorcy

b) odbiór osobisty u sprzedawcy

6. Zamawiający jest informowany przed złożeniem Zamówienia jakie formy dostawy są dostępne ze

względu na charakter i wartość zamawianych rzeczy oraz o ich kosztach.

7. Zamawiający ma prawo do sprawdzenia stanu przesyłki po jej dostarczeniu na miejsce wskazane w

zamówieniu i przed jej odbiorem od przewoźnika.

 

5. REKLAMACJE

1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną

lub prawną (rękojmia).

2. W przypadku stwierdzenia wady, Zamawiający może skorzystać z rękojmi i złożyć reklamację lub

skorzystać z gwarancji zgodnie z umową gwarancyjną.

3. Reklamacja powinna być złożona na piśmie na Adres korespondencyjny Sprzedawcy i powinna

zawierać co najmniej oznaczenie Zamawiającego, w tym jego imię i nazwisko, adres pocztowy, adres

e-mail, numer telefoniczny, a w przypadku osób prawnych nazwę, adres siedziby oraz dane

kontaktowe osoby upoważnionej do załatwiania spraw związanych ze złożoną reklamacją oraz opis

wady będącej podstawą złożenia reklamacji.

4. Sprzedawca rozpatrzy reklamację niezwłocznie jednak nie później niż w terminie do 14 dni od jej

otrzymania i o rezultacie rozpatrzenia reklamacji zawiadomi składającego reklamację pisemnie lub za

pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany w reklamacji.

5. Zamawiający, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy

dostarczyć rzecz wadliwą na Adres korespondencyjny Sprzedawcy.

 

6. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia

kosztów.

2. Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór dostarcza Sprzedawca, jednak nie jest to

obowiązkowe. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia na Adres korespondencyjny

Sprzedawcy przed jego upływem.

3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od objęcia rzeczy w posiadanie przez

Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy,

która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części.

4. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania

oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez

niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy.

5. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył

Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla

niego z żadnymi kosztami.

6. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze

zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub

dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi

wcześniej.

7. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia

oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi

poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

8. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez

Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od

Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania

terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

9. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. W przypadku gdy ze względu na swój

charakter rzeczy te nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą, wówczas ponoszony przez

Konsumenta koszt zwrotu rzeczy jest równy kosztowi dostawy tej rzeczy do Konsumenta.

10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z

niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

11. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

a) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi

przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od

umowy;

b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według

specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki

termin przydatności do użycia;

d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której

po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów

higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

e) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter,

zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

f) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy

zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których

wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

g) w której Konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania

pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których

wykonania Konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania

naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do

dodatkowych usług lub rzeczy;

h) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy

komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

i) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

j) zawartej w drodze aukcji publicznej;

k) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie

świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od

umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

7. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych, przetwarzanych w związku z podjętymi przez Zamawiającego

czynnościami zmierzającymi do zawarcia Umowy sprzedaży oraz w związku z jej realizacją, jest

2. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach określonych w ustawie o ochronie danych

3. Udostępnienie danych osobowych przez Zamawiającego ma charakter dobrowolny, ale niezbędny do

złożenia Zamówienia i realizacji Umowy sprzedaży, a ich przetwarzania następuje:

a) w celu zawarcia i realizacji Umowy sprzedaży,

b) na potrzeby marketingu bezpośredniego produktów i usług Sprzedawcy.

4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w przypadku, o którym mowa w pkt. 3 lit. a) jest

ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych do nawiązania, ukształtowania treści,

zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego między Zamawiającym i Sprzedawcą, jak również ze

względu na właściwość Umowy sprzedaży, zaś w przypadku, o którym mowa w pkt. 3 lit. b) jest

ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych osobowych, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia

prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratora danych.

5. Dane osobowe zgromadzone przez Sprzedawcę mogą być udostępnione:

a) odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa,

b) innym osobom i podmiotom w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa.

6. Zakres przetwarzanych danych obejmuje w szczególności następujące dane osobowe:

a) nazwiska i imiona

b) numer telefonu

c) adres poczty elektronicznej e-mail

d) adres zamieszkania lub pobytu

e) adres do wysyłki

7. Zamawiający może dobrowolnie udostępnić swój adres e-mail w celu wykorzystania go przez

Sprzedawcę na potrzeby działań marketingowych Sprzedawcy, polegających przede wszystkim na

przesyłaniu Zamawiającym informacji handlowych dotyczących produktów i usług Sprzedawcy.

8. Sprzedawca zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo

danych osobowych udostępnionych przez Zamawiającego, w szczególności uniemożliwiające dostęp

do nich osobom trzecim lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegające utracie

danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.

9. Zamawiającemu przysługuje prawo:

a) dostępu do swoich danych osobowych przekazanych Sprzedawcy, prawo dokonywania

uzupełnienia, korekt oraz aktualizacji treści danych w drodze komunikacji ze Sprzedawcą;

b) żądania czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania danych osobowych lub ich usunięcia, o

ile okazałyby się one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zebrane z naruszeniem przepisów

prawa - w tym celu należy wysłać pismo, listem poleconym, na Adres korespondencyjny Sprzedawcy;

c) sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych oraz prawo żądania ich usunięcia, gdy staną

się one zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane - w tym celu należy wysłać pismo, listem

poleconym, na Adres korespondencyjny Sprzedawcy.

 

8. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

1. W rozsądnym czasie po zawarciu Umowy sprzedaży, ale najpóźniej w chwili dostarczenia rzeczy,

Sprzedawca przekazuje Konsumentowi potwierdzenie zawarcia tej umowy na trwałym nośniku, którym

to nośnikiem w szczególności może być wiadomość elektroniczna przesłana na adres e-mail

Konsumenta podany przez niego w Zamówieniu.

2. Potwierdzenie zawarcia Umowy sprzedaży, o którym mowa powyżej, zawiera co najmniej informacje

o:

a) głównych cechach świadczenia;

b) danych identyfikujących Sprzedawcę, w szczególności firmę, organ, który zarejestrował działalność

gospodarczą, a także numerze, pod którym został zarejestrowany;

c) adresie Sprzedawcy, adresie poczty elektronicznej oraz numerach telefonu, pod którymi Konsument

może szybko i efektywnie kontaktować się ze Sprzedawcą;

d) adresie, pod którym Konsument może składać reklamacje;

e) łącznej cenie Zamówienia wraz z podatkami i opłatami za transport;

f) sposobie i terminie zapłaty;

g) sposobie i terminie spełnienia świadczenia przez Sprzedawcę oraz stosowanej przez Sprzedawcę

procedurze rozpatrywania reklamacji;

h) sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy bez podania przyczyny, a także wzór

formularza odstąpienia od umowy;

i) kosztach zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, które ponosi Konsument, jeżeli ze

względu na swój charakter rzeczy te nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą;

j) przypadkach braku prawa odstąpienia od umowy na podstawie przepisów i okoliczności, w których

konsument traci prawo odstąpienia od umowy;

k) obowiązku przedsiębiorcy dostarczenia rzeczy bez wad;

l) istnieniu i treści gwarancji i usług posprzedażnych oraz sposobie ich realizacji;

m) kodeksie dobrych praktyk, do stosowania którego Sprzedawca dobrowolnie się zobowiązał oraz

sposobie zapoznania się z nim;

o) funkcjonalności treści cyfrowych oraz technicznych środkach ich ochrony;

p) mających znaczenie interoperacyjnościach treści cyfrowych ze sprzętem komputerowym i

programowaniem, o których przedsiębiorca wie lub powinien wiedzieć;

r) możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia

roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur.

3. W przypadku sporu ze Sprzedawcą, Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych

sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument może m.in.:

a) zwrócić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z

wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży,

b) zwrócić się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie

postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu ze Sprzedawcą,

c) uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu, korzystając z bezpłatnej pomocy

powiatowego lub miejskiego rzecznika Konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów jak Federacja Konsumentów czy Stowarzyszenie

Konsumentów Polskich.

5. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Zamawiającym niebędącym jednocześnie

Konsumentem, zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

6. Umowa sprzedaży zawierana jest zgodnie z polskim prawem i w języku polskim.

 

6. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia

kosztów.

2. Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór dostarcza Sprzedawca, jednak nie jest to

obowiązkowe. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia na Adres korespondencyjny

Sprzedawcy przed jego upływem.

3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od objęcia rzeczy w posiadanie przez

Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy,

która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części.

4. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania

oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez

niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy.

5. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył

Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla

niego z żadnymi kosztami.

6. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze

zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub

dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi

wcześniej.

7. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia

oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi

poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

8. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez

Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od

Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania

terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

9. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. W przypadku gdy ze względu na swój

charakter rzeczy te nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą, wówczas ponoszony przez

Konsumenta koszt zwrotu rzeczy jest równy kosztowi dostawy tej rzeczy do Konsumenta.

10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z

niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

11. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

a) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi

przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od

umowy;

b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według

specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki

termin przydatności do użycia;

d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której

po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów

higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

e) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter,

zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

f) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy

zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których

wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

g) w której Konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania

pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których

wykonania Konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania

naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do

dodatkowych usług lub rzeczy;

h) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy

komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

i) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

j) zawartej w drodze aukcji publicznej;

k) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie

świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od

umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

7. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych, przetwarzanych w związku z podjętymi przez Zamawiającego

czynnościami zmierzającymi do zawarcia Umowy sprzedaży oraz w związku z jej realizacją, jest

2. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach określonych w ustawie o ochronie danych

3. Udostępnienie danych osobowych przez Zamawiającego ma charakter dobrowolny, ale niezbędny do

złożenia Zamówienia i realizacji Umowy sprzedaży, a ich przetwarzania następuje:

a) w celu zawarcia i realizacji Umowy sprzedaży,

b) na potrzeby marketingu bezpośredniego produktów i usług Sprzedawcy.

4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w przypadku, o którym mowa w pkt. 3 lit. a) jest

ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych do nawiązania, ukształtowania treści,

zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego między Zamawiającym i Sprzedawcą, jak również ze

względu na właściwość Umowy sprzedaży, zaś w przypadku, o którym mowa w pkt. 3 lit. b) jest

ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych osobowych, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia

prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratora danych.

5. Dane osobowe zgromadzone przez Sprzedawcę mogą być udostępnione:

a) odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa,

b) innym osobom i podmiotom w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa.

6. Zakres przetwarzanych danych obejmuje w szczególności następujące dane osobowe:

a) nazwiska i imiona

b) numer telefonu

c) adres poczty elektronicznej e-mail

d) adres zamieszkania lub pobytu

e) adres do wysyłki

7. Zamawiający może dobrowolnie udostępnić swój adres e-mail w celu wykorzystania go przez

Sprzedawcę na potrzeby działań marketingowych Sprzedawcy, polegających przede wszystkim na

przesyłaniu Zamawiającym informacji handlowych dotyczących produktów i usług Sprzedawcy.

8. Sprzedawca zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo

danych osobowych udostępnionych przez Zamawiającego, w szczególności uniemożliwiające dostęp

do nich osobom trzecim lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegające utracie

danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.

9. Zamawiającemu przysługuje prawo:

a) dostępu do swoich danych osobowych przekazanych Sprzedawcy, prawo dokonywania

uzupełnienia, korekt oraz aktualizacji treści danych w drodze komunikacji ze Sprzedawcą;

b) żądania czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania danych osobowych lub ich usunięcia, o

ile okazałyby się one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zebrane z naruszeniem przepisów

prawa - w tym celu należy wysłać pismo, listem poleconym, na Adres korespondencyjny Sprzedawcy;

c) sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych oraz prawo żądania ich usunięcia, gdy staną

się one zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane - w tym celu należy wysłać pismo, listem

poleconym, na Adres korespondencyjny Sprzedawcy.

 

8. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

1. W rozsądnym czasie po zawarciu Umowy sprzedaży, ale najpóźniej w chwili dostarczenia rzeczy,

Sprzedawca przekazuje Konsumentowi potwierdzenie zawarcia tej umowy na trwałym nośniku, którym

to nośnikiem w szczególności może być wiadomość elektroniczna przesłana na adres e-mail

Konsumenta podany przez niego w Zamówieniu.

2. Potwierdzenie zawarcia Umowy sprzedaży, o którym mowa powyżej, zawiera co najmniej informacje

o:

a) głównych cechach świadczenia;

b) danych identyfikujących Sprzedawcę, w szczególności firmę, organ, który zarejestrował działalność

gospodarczą, a także numerze, pod którym został zarejestrowany;

c) adresie Sprzedawcy, adresie poczty elektronicznej oraz numerach telefonu, pod którymi Konsument

może szybko i efektywnie kontaktować się ze Sprzedawcą;

d) adresie, pod którym Konsument może składać reklamacje;

e) łącznej cenie Zamówienia wraz z podatkami i opłatami za transport;

f) sposobie i terminie zapłaty;

g) sposobie i terminie spełnienia świadczenia przez Sprzedawcę oraz stosowanej przez Sprzedawcę

procedurze rozpatrywania reklamacji;

h) sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy bez podania przyczyny, a także wzór

formularza odstąpienia od umowy;

i) kosztach zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, które ponosi Konsument, jeżeli ze

względu na swój charakter rzeczy te nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą;

j) przypadkach braku prawa odstąpienia od umowy na podstawie przepisów i okoliczności, w których

konsument traci prawo odstąpienia od umowy;

k) obowiązku przedsiębiorcy dostarczenia rzeczy bez wad;

l) istnieniu i treści gwarancji i usług posprzedażnych oraz sposobie ich realizacji;

m) kodeksie dobrych praktyk, do stosowania którego Sprzedawca dobrowolnie się zobowiązał oraz

sposobie zapoznania się z nim;

o) funkcjonalności treści cyfrowych oraz technicznych środkach ich ochrony;

p) mających znaczenie interoperacyjnościach treści cyfrowych ze sprzętem komputerowym i

programowaniem, o których przedsiębiorca wie lub powinien wiedzieć;

r) możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia

roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur.

3. W przypadku sporu ze Sprzedawcą, Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych

sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument może m.in.:

a) zwrócić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z

wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży,

b) zwrócić się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie

postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu ze Sprzedawcą,

c) uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu, korzystając z bezpłatnej pomocy

powiatowego lub miejskiego rzecznika Konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów jak Federacja Konsumentów czy Stowarzyszenie

Konsumentów Polskich.

5. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Zamawiającym niebędącym jednocześnie

Konsumentem, zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

6. Umowa sprzedaży zawierana jest zgodnie z polskim prawem i w języku polskim.